هوش و استعداد صرفا یک امر ذاتی نیست.هر فردی بر اساس ویژگی های جسمانی و ذهنی، استعداد های ویژه ای دارد که در صورتی که برای پرورش آنها تلاش کند می تواند آنها را شکوفا کند.

استعداد تنها زمینه مناسب بری فهم بهتر تجربات را در اختیار انسان می گذارد ، اما اگر تجربه ای در کار نباشد استعداد هرگز بارور نخواهد شد. مسیر رشد استعداد ها از دوران کودکی آغاز می شود ، جایی که نقش والدین در پروش و هدایت استعداد فرزندان پر رنگ تر از هر شخص دیگری است.والدین باید با انتخاب های خود امکان تجربه های متفاوت را در اختیار فرزند خود بگذارند. ذهن هر انسانی بر اساس تجربیات متفاوت توانایی حل مسائل گوناگون را پیدا میکند.هرچه وسعت این تجربیات بیشتر و عمیق تر باشد توانایی بیشتری در حل مسئله وجود دارد. بازی هم یک تجربه است.تجربه ای که در صفحه سپید ذهن کودک ماندگار و پایدار است. “چه بازی” تلاش میکند فرزندان شما را با تجربیات وسیع رو به رو کند و از تکرار بیهوده بعضی بازی خاص دور کند.این مسیر مسیر رشد و افزایش خلاقیت فرزندان شما خواهد بود.