بر اساس سن:

انواع اسباب بازی‌های:

هوش تصویری
هوش ریاضی
هوش حرکتی
هوش درون فردی
هوش کلامی
هوش موسیقیایی
هوش موسیقیایی
هوش هستی گرا
هوش میان فردی
هوش طبیعت گرا